contact-center-software-in-the-cloud

Bước 1:

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ phải cung cấp các thông tin về số lượng điện thoại viên, thông tin chi tiết điện thoại viên, người giám sát, danh sách số máy lẻ tương ứng với các điện thoại viên, kịch bản chăm sóc khách hàng. Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng trong từng trường hợp cụ thể.

Bước 2:

Bộ phận kỹ thuật tiếp nhận thông tin khách hàng, khai báo và triển khai tại site của khách hàng.

Bước 3:

Đào tạo và hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ.